Strona wykorzystuje pliki cookies ( ¤ polityka prywatności), jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

 

Regulamin Domu Studenckiego AWF w Krakowie

I. Przepisy ogólne


§ 1

Regulamin określa prawa i obowiązki mieszkańców domu studenckiego podległego Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie.

§ 2

Dom studencki stanowiący własność uczelni, przeznaczony jest na miejsce: zamieszkania, nauki, pracy indywidualnej i wypoczynku studentów.

§ 3

Domem studenckim zarządza administracja domu studenckiego będąca wobec mieszkańców podstawowym organem administracyjnym we wszystkich sprawach związanych z użytkowaniem miejsca w domu studenckim.

§ 4

Nadzór nad administracją domu studenckiego sprawuje Kierownik Działu Domów Studenckich.

§ 5

Mieszkańców domu studenckiego reprezentuje właściwa rada mieszkańców będąca organem Samorządu Studenckiego AWF w Krakowie.

§ 6

W sprawach przekraczających zakres uprawnień rady mieszkańców występuje Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego AWF w Krakowie (zwana dalej URSS) lub Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów AWF w Krakowie (zwana dalej URSD).

 

 

II. Zadania administracji domu studenckiego

 

§ 7

Administracja domu studenckiego, będąca częścią Działu Domów Studenckich, ma za zadanie zapewnienie należytych warunków mieszkaniowych i socjalno – bytowych dla mieszkańców domu studenckiego, a w szczególności:

 1. przestrzeganie i realizację decyzji władz Uczelni w zakresie zakwaterowania i regulaminu domu studenckiego,
 2. prowadzenie spraw finansowych związanych z pobieraniem opłat za korzystanie z domu studenckiego oraz z tytułu innych zobowiązań finansowych mieszkańców,
 3. naprawy sprzętu i wyposażenia,
 4. kwaterowanie studentów na podstawie grafików rezerwacji sporządzonych przez rady mieszkańców przed rozpoczęciem roku akademickiego lub na bieżąco zwalniane miejsca w trakcie roku akademickiego i załatwianie wszystkich formalności z tym związanych,
 5. zgłaszanie oraz informowanie mieszkańców domu studenckiego o konieczności przeprowadzenia zabiegów sanitarnych typu dezynsekcja, deratyzacja, dezynfekcja,
 6. utrzymanie w czystości pomieszczeń ogólnodostępnych,
 7. zgłaszanie konieczności przeprowadzenia remontów kapitalnych i bieżących,
 8. zapewnienie przez portierów stałej kontroli osób wchodzących i wychodzących  z domu studenckiego,
 9. informowanie o braku dostępu do mediów,

10)  prowadzenie rejestru usterek i zniszczeń dla każdego pokoju oraz ewidencjonowanie opłat pobranych od mieszkańców za w. w. usterki i zniszczenia w sposób uzgodniony z radą mieszkańców.                     

§ 8

Administracja domu studenckiego współpracuje z radą mieszkańców.

III. Przepisy organizacyjne

§ 9

Student uzyskuje prawo do zamieszkania w domu studenckim na mocy decyzji Komisji d.s. przydziału miejsc w domu studenckim (zwanej dalej Komisją) wydanej zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie przyznawania oraz zasad odpłatności za miejsce w domach studenckich Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie na dany rok akademicki obejmujący zajęcia dydaktyczne, sesje egzaminacyjne i magisterskie oraz praktyki programowe.

§ 10

Student, któremu Komisja przyznała prawo do zamieszkania w domu studenckim, zobowiązany jest do potwierdzenia zamiaru zamieszkania w sposób i w terminie określonym w Regulaminie przyznawania oraz zasad odpłatności za miejsce w domach studenckich Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie.

§ 11

Możliwości zamieszkania studentów w domu studenckim w okresie wakacyjnym ustala Prorektor d.s. Studenckich w porozumieniu z URSS i URSD oraz Kierownikiem Działu Domów Studenckich.

§ 12

W trakcie trwania roku akademickiego decyzje o prawie do zamieszkania w domu studenckim podejmuje Kierownik Działu Domów Studenckich.

§ 13

Ewentualnych zamian pokoi lub miejsc w domu studenckim można dokonać w administracji domu studenckiego od momentu zakończenia prac Komisji związanych z przydziałami miejsc.

§ 14

Kwaterowanie w domu studenckim rozpoczyna się najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego. Student ma prawo zajmowania własnego pokoju co najmniej do 2 dni po sesji egzaminacyjnej lub magisterskiej.

§ 15

Przed zakwaterowaniem się student zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i pisemnego potwierdzenia tego faktu.

§ 16

Przy wykwaterowaniu się z domu studenckiego mieszkaniec pozostawia pokój w takim stanie, w jakim go otrzymał, z uwzględnieniem normalnego zużycia pokoju oraz jego wyposażenia.

§ 17

Urządzenia domu studenckiego przeznaczone do indywidualnego i wspólnego użytku muszą być w pełni sprawne. Za sprawność urządzeń odpowiedzialna jest administracja domu studenckiego z uwzględnieniem procedur i kompetencji obowiązujących w Uczelni. 

§ 18

Cennik miejsc w domu studenckim na nowy rok akademicki oraz wysokość innych opłat ustala Rektor na wniosek Prorektora d.s. Studenckich w porozumieniu z URSS, URSD i Kierownikiem Działu Domów Studenckich. Powinien on być podany do wiadomości studentów do dnia 20 maja poprzedniego roku akademickiego.

§ 19

Podczas kwaterowania się student zobowiązany jest wpłacić kaucję, której wysokość ustala Rektor.

§ 20

Kaucja, po uwzględnieniu warunków, o których mowa w Zasadach pobierania, rozliczania i zwrotu kaucji, podlega zwrotowi w dniu wykwaterowania i rozliczenia się studenta z administracją domu studenckiego.

§ 21

W każdym domu studenckim tworzy się pokój cichej nauki, wraz ze stosownym wyposażeniem, przeznaczony na potrzeby mieszkańców domu studenckiego. Każdemu z mieszkańców domu studenckiego przysługuje nieograniczony dostęp do tego pokoju.

 

IV. Uprawnienia mieszkańca domu studenckiego

§ 22

Mieszkaniec domu studenckiego jest uprawniony do:

 1. wybierania i bycia wybieranym do rady mieszkańców,
 2. żądania od rady mieszkańców interwencji w przypadku naruszenia jego praw,
 3. wejścia i wyjścia z budynku o każdej porze,
 4. korzystania z urządzeń w pokoju, w którym ma przydzielone miejsce,
 5. korzystania z urządzeń i pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytku,
 6. dokonania zmiany miejsca w pokoju lub zmian w wyposażeniu po uzyskaniu zgody administracji domu studenckiego,
 7. korzystania z wymiany pościeli raz w miesiącu,
 8. przyjmowania gości według zasad określonych w niniejszym regulaminie,
 9. organizowania spotkań towarzyskich na zasadach określonych w niniejszym regulaminie,

10)  zgłoszenia usterek w pokoju do 7 dni od daty zakwaterowania,

11)  wglądu do rejestru usterek, zniszczeń  i opłat zajmowanego pokoju.

 

V. Obowiązki mieszkańca domu studenckiego

§ 23

Mieszkaniec domu studenckiego jest zobowiązany do przestrzegania zasad dobrego wychowania, bezpieczeństwa oraz przepisów porządkowych związanych z funkcjonowaniem domu studenckiego.

§ 24

Mieszkaniec domu studenckiego zobowiązany jest także do:

 1. przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu,
 2. przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi,
 3. przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących przeciwdziałania narkomanii,
 4. przestrzegania przepisów bhp i przeciwpożarowych,
 5. wykonywania poleceń porządkowych administracji domu studenckiego wydawanych w porozumieniu z radą mieszkańców,
 6. poszanowania mienia stanowiącego wyposażenie domu studenckiego,
 7. odpowiedzialności materialnej za przedmioty oddane do użytku indywidualnego, naprawienia zawinionej szkody w sposób ustalony przez administrację domu studenckiego w porozumieniu z radą mieszkańców,
 8. odpowiedzialności materialnej za szkody w pomieszczeniach ogólnodostępnych według Zasad pobierania, rozliczania i zwrotu kaucji,
 9. utrzymania należytej czystości w pokoju i w pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego użytkowania,

10)  okazywania portierowi ważnej karty mieszkańca z aktualną fotografią przy każdorazowym wejściu na teren domu studenckiego,

11)  okazywania karty mieszkańca administracji domu studenckiego, przedstawicielowi rady mieszkańców na każdorazowe wezwanie,

12)  pozostawiania w recepcji klucza do pokoju przy każdorazowym opuszczaniu domu studenckiego,

13)  regularnego uiszczania należności z tytułu zamieszkania w domu studenckim,

14)  uregulowania odsetek ustawowych od nieterminowych płatności,

15)  przestrzegania ogólnie przyjętych zasad współżycia międzyludzkiego.

 

§ 25

Wpływ należności z tytułu zamieszkania w domu studenckim na konto wskazane przez administrację domu studenckiego winien nastąpić z góry do 15 dnia każdego miesiąca. W przypadkach losowych Rektor lub osoba przez niego upoważniona może wyznaczyć inny termin uiszczenia powyższej należności.

 

VI. Przepisy porządkowe

§ 26

Student traci prawo do miejsca w domu studenckim przed upływem okresu, na jaki mu je przydzielono, jeżeli:

 1. nie uregulował terminowo należności za pierwszy miesiąc potwierdzającej zamiar mieszkania w domu studenckim,
 2. nie zakwaterował się do ostatniego dnia miesiąca, za który uregulował należność, o której mowa w p.1,
 3. udzielono mu urlopu dziekańskiego,
 4. ukończył studia lub został prawomocnie skreślony z listy studentów.

§ 27

Student może zostać pozbawiony prawa do zamieszkania w domu studenckim na wniosek kierownika Działu Domów Studenckich po pisemnym zaopiniowaniu tego wniosku przez URSS lub URSD w przypadku:

 1. naruszenia w sposób rażący zasad porządku i bezpieczeństwa w domu studenckim,
 2. naruszenia postanowień niniejszego regulaminu,
 3. zalegania z opłatami przez okres co najmniej 30 dni,
 4. naruszenia przepisów ustaw regulujących kwestie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeciwdziałania narkomanii,
 5. odstąpienia lub wynajęcia przyznanego miejsca w domu studenckim innej osobie,
 6. uzyskania przydziału miejsca na podstawie nieprawdziwych danych.

 

 

 

§ 28

Od decyzji o pozbawieniu miejsca w domu studenckim studentowi przysługuje prawo odwołania do Prorektora d.s. Studenckich w ciągu 3 dni od daty otrzymania decyzji wnoszone za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

§ 29

W przypadkach określonych w § 26-27 student zostaje wykwaterowany w trybie administracyjnym w ciągu 2 dni od czasu uprawomocnienia się decyzji.  

§ 30

W szczególnie uzasadnionych indywidualnych przypadkach student może zostać wykwaterowany w trybie natychmiastowym. Decyzję podejmuje Prorektor d.s. Studenckich w porozumieniu z radą mieszkańców i Kierownikiem Działu Domów Studenckich.

 

VII. Zasady funkcjonowania domu studenckiego

§ 31

Odwiedziny w pokojach mogą odbywać się za zgodą współmieszkańców codziennie w godzinach 6.00 - 23.00 przy zachowaniu następujących zasad:

 1. odwiedzający pozostawia swój dokument tożsamości ze zdjęciem u dyżurującego portiera,
 2. odwiedzający ma obowiązek podania portierowi imienia i nazwiska oraz numeru pokoju osoby odwiedzanej,
 3. odwiedzający zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu,
 4. mieszkaniec domu studenckiego AWF (za wyjątkiem osób znajdujących się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu) ma prawo przebywać w nocy w innych domach studenckich AWF po pozostawieniu na portierni karty mieszkańca; brak pozostawionej karty mieszkańca na portierni będzie powodem traktowania odwiedzającego jak osoby z zewnątrz; w takim przypadku administracja domu studenckiego obciąży odwiedzającego kosztami pobytu po godzinach odwiedzin zgodnie z obowiązującym cennikiem.                                                                      
 5. osoba odwiedzana jest odpowiedzialna za zachowanie odwiedzającego, 
 6. kierownik Działu Domów Studenckich w porozumieniu z radą mieszkańców jest uprawniony z uzasadnionych przyczyn do ograniczenia godzin i  dni odwiedzin w domu studenckim, jak również udzielania zakazu wstępu na teren domu studenckiego osobom z zewnątrz, które dopuściły się wcześniej wykroczeń przeciwko regulaminowi domu studenckiego. 

§ 32

W godzinach 23.00 - 6.00 w domu studenckim obowiązuje cisza nocna. Nie powinna ona naruszać ogólnie przyjętych reguł dotyczących ciszy nocnej w miejscach publicznych.

§ 33

Osoba odwiedzająca, nie będąca mieszkańcem domu studenckiego, może w uzasadnionych przypadkach korzystać z noclegu lub pobytu po godzinach odwiedzin w domu studenckim (w pokoju gościnnym lub w pokoju osoby odwiedzanej).

§ 34

 1. Nocleg lub pobyt po godzinach odwiedzin w pokoju osoby odwiedzanej może odbywać się po wyrażeniu pisemnej zgody przez współmieszkańców nie więcej niż 3 noce z rzędu i nie częściej niż dwa razy w miesiącu. 
 2. Osoba korzystająca z noclegu lub pobytu po godzinach odwiedzin na zasadach określonych w ust.1 uiszcza na portierni domu studenckiego  opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 3. Osoba korzystająca z noclegu lub pobytu po godzinach odwiedzin przez okres dłuższy niż 3 noce z rzędu lub częściej niż dwa razy w miesiącu uiszcza na portierni domu studenckiego za każdą noc przekraczającą zasady określone w ust. 1 opłatę przewidzianą w obowiązującym cenniku dla osób zameldowanych na czas do 14 dni.
 4. Z obowiązku opłat za nocleg lub pobyt po godzinach odwiedzinnie więcej jednak niż przez 4 dni z rzędu i nie częściej niż dwa razy w miesiącu zwolnione są:

- osoby najbliższe mieszkańcowi domu studenckiego (rodzice, rodzeństwo, współmałżonkowie),                                                                                               -   osoby wskazane przez URSS lub URSD organizujące imprezy kulturalne, sportowe  lub inne po  uprzednim uzyskaniu zgody Kierownika Działu Domów Studenckich.

§ 35

 1. Mieszkaniec domu studenckiego ma prawo organizowania imprez kulturalnych i towarzyskich w pomieszczeniach klubowych domu studenckiego wg zasad określonych w oddzielnym  regulaminie.
 2. Organizator imprezy kulturalnej lub towarzyskiej zgłasza osobę odpowiedzialną personalnie za przeprowadzenie imprezy oraz przekazuje imienną listę uczestników wraz z pisemną zgodą rady mieszkańców Kierownikowi Działu Domów Studenckich.
 3. Uczestnicy imprez organizowanych w domu studenckim na zasadach określonych w niniejszym regulaminie mogą po godzinie 23.00 przebywać wyłącznie w pomieszczeniach, w których organizowane są imprezy lub w ich własnych pokojach.

§ 36

 1. Bez konieczności informowania mieszkańców i w czasie ich nieobecności w pokojach mogą być dokonywane kontrole w sytuacjach, gdy istnieje podejrzenie o:
 1. prowadzenie działalności zagrażającej zdrowiu i życiu lub naruszającej prawo,
 2. awarię wymagającą niezwłocznej naprawy.
 1. Administracja domu studenckiego i rada mieszkańców mogą, poza w. w. przypadkami, dokonać kontroli pokoju podczas nieobecności mieszkańców jedynie komisyjnie i tylko z ważnych powodów. Komisja powinna liczyć co najmniej 3 osoby; w jej skład wchodzi obowiązkowo osoba wyznaczona przez URSS. Powołuje ją Kierownik Działu Domów Studenckich lub rada mieszkańców. W przypadku komisyjnego wejścia do pokoju podczas nieobecności mieszkańców konieczne jest sporządzenie protokołu oraz dostarczenie go radzie mieszkańców i mieszkańcom danego pokoju do 14 dni od daty kontroli. Poinformowanie o kontroli w pokoju powinno być przekazane mieszkańcom niezwłocznie po jej zakończeniu z uwzględnieniem czasu ich powrotu do domu studenckiego.

§ 37

Na terenie domu studenckiego zabronione jest:

 

 1. umieszczanie ogłoszeń, reklam i napisów nieopieczętowanych lub nieoznaczonych logo przez administrację domu studenckiego, radę mieszkańców lub URSS i URSD z wyjątkiem ogłoszeń uczelnianych; administracja domu studenckiego wyznacza miejsce przeznaczone do tego celu,
 2. prowadzenie wszelkich form akwizycji,
 3. samowolne zakładanie i przerabianie wszelkich instalacji,
 4. używanie maszynek benzynowych, spirytusowych i gazowych oraz grzejników elektrycznych poza pomieszczeniami do tego celu przeznaczonymi,
 5. samowolne zakładanie i przerabianie zamków oraz dorabianie kluczy,
 6. przerabianie mebli, przemalowywanie ścian itp.,
 7. przeciążanie sieci elektrycznej,
 8. posiadanie broni palnej i pneumatycznej,
 9. używanie urządzeń nagłaśniających w sposób utrudniający innym mieszkańcom naukę czy wypoczynek, 

10)   zakłócanie ciszy nocnej, 

11)   wprowadzanie i hodowanie zwierząt, 

12)   palenie papierosów w pomieszczeniach i miejscach ogólnodostępnych typu:  korytarze, kuchnie, klatka schodowa, windy, sala telewizyjna itp., 

13)  organizowanie gier hazardowych,

14)   wyrzucania na zewnątrz domu studenckiego jakichkolwiek przedmiotów.

 

 

VIII. Przepisy końcowe

§ 38

Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują wszystkich mieszkańców domu studenckiego.

§ 39

Kwestie szczegółowe, incydentalne, nieujęte w regulaminie, rozstrzygane będą w drodze decyzji Rektora podjętej w porozumieniu z radami mieszkańców bądź URSS, URSD i z Kierownikiem Działu Domów Studenckich.

§ 40

Powyższy regulamin może zostać zmieniony decyzją Rektora podjętą w porozumieniu z URSS, URSD i z Kierownikiem Działu Domów Studenckich.

§ 41

Regulamin wchodzi w życie  z chwilą podpisania przez Rektora. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc Regulamin z dnia 24.11.1993 r.

 

 

 

 

 

Rektor AWF w Krakowie

 

/-/ prof. dr hab. Andrzej Klimek